Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listopad 2023

25. 10. 2023

MATEMATIKA

Násobení a dělení číslem 5, 0, 1

Opakování násobilky 0 - 5

 • Chápe princip násobení a dělení, zná násobky čísel 5,1 a osvojuje si násobení a dělení čísly 5, 0, 1, řeší slovní úlohy v oboru probíraných násobilek
 • Doplňuje tabulky násobků daného čísla, pracuje s tabulkou násobení

násobení a dělení

činitel, součin,

tabulka násobení

Tělesa /krychle, kvádr, válec/

 • Pozná krychli, kvádr, válec a nachází příklady v realitě

Slovní úlohy

 • Provádí zápis, výpočet, odpověď a zkoušku správnosti
 • Seznámí se s různými postupy při řešení složených slovních úloh

ČESKÝ JAZYK

Význam slov, slova příbuzná

Rozvoj slovní zásoby

Vyjmenovaná slova B

 • Porovnává významy slov, rozlišuje slova opačného významu, slova významem souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledává slova příbuzná 
 •  Umí řady vyjmenovaných slov po B, zvládá pravopis vyjmenovaných slov po B ,chápe a používá odůvodňování vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova

poezie

 

Základní formy společenského styku /pozdrav, prosba, omluva/

Tiché čtení, orientace v textu

Poezie /báseň, přednes/

 

 • Zná základní formy společenského styku a umí je používat.
 • Umí plynule číst nahlas i potichu, orientuje se v textu
 • Chápe pojmy poezie, báseň, rým, verš, sloka, umí přednášet básně zpaměti

NÁŠ SVĚT

Krajina v okolí obce

 

Poloha obce v krajině

Světové strany, směrová růžice, Kompas

Turistická mapa

 • Posuzuje okolní krajinu, orientuje se v nejbližším okolí
 • Určí světové strany podle kompasu
 • Porovná kresbu s mapou, zná základní značky turistické mapy

Světové strany /sever, jih, východ, západ/

 

Směrová růžice

 

Kompas

 

Obzor, vyvýšeniny, údolí 

 

Turistická mapa

 

Lidské výtvory, živé a neživé přírodniny

Rozmanitost přírody

Krásy naší krajiny

 

 • Chápe, co jsou živé a neživé přírodniny a lidské výtvory
 • Rozliší rostliny, živočichy a houby
 • Uvádí různé typy krajiny, vypráví o různých místech naší vlasti

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

Intonace, vícehlas, kánon

Vokální činnosti – intonační cvičení, zvětšování hlasového rozsahu, průprava k dvojhlasému zpěvu.

 

Poslech: - seznámení s polyfonní hudbou.

 

Nácvik pochodování v rytmu.

2/4 takt

 • využívá správných pěveckých návyků
 • získává první poznatky o polyfonní hudbě

 

 • rozvíjí hudební představivost
 • získává praktickou zkušenost ve zpěvu dvojhlasého kánonu

 

 • dokáže rozpoznat dvoudobý takt

Dvojhlas, kánon

 

Takt

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Barvy, linie, tvary, textury povrchu

 

Kresba dřívkem, tužkou, rozličnými materiály a nástroji zanechávajícími různou stopu.

 

Textura

 • pomocí přiřazení a přirovnání dovede charakterizovat základní prvky vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch)
 • využívá rozličné nabídnuté materiály a techniky  

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

Práce s modelovací hmotou

 

Pěstitelské práce

 

Konstrukční činnosti

 

 • Pracuje podle slovního návodu, zvládá jednoduché pracovní postupy
 • Připravuje krmítko a směsi pro zimní přikrmování ptáků
 • Zručně manipuluje se stavebnicemi, vytváří výrobky podle předlohy i vlastních představ

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Drobné hry, úpoly, závody družstev

 • Štafetové závody
 • Olympijský víceboj

 

Atletika

 • Vytrvalostní běh
 • Běh na 60m

 

Plavecký výcvik

 

Míčové hry

 • Vybíjená
 • zvládá základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou aktivitu

 

-získává informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích

 

-upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

 

-nevyhýbá se pohybové zátěži

 

-dodržuje pravidla bezpečného chování

 

-upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

 

-hraje podle pravidel vybíjené, spolupracuje ve skupině