Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosinec 2023

26. 11. 2023

MĚSÍČNÍ PLÁN 3. TŘÍDY

 

prosinec

 

téma

co by žáci měli zvládnout

nové pojmy

MATEMATIKA

Násobení a dělení číslem 6, 7,8

Opakování násobilky 0 - 5

 • Chápe princip násobení a dělení, zná násobky čísel 6, 7, 8 a osvojuje si násobení a dělení čísly 6, 7, 8,
 • řeší slovní úlohy v oboru probíraných násobilek
 • Doplňuje tabulky násobků daného čísla, pracuje s tabulkou násobení

násobení a dělení

činitel, součin,

tabulka násobení

Tělesa a geometrické tvary

 

 • Pozná krychli, kvádr, válec a nachází příklady v realitě
 • Pozná a modeluje trojúhelník, čtverec a obdélník

Jednotky času

 • Provádí jednoduché převody jednotek času

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova M, 

 •  Umí řady vyjmenovaných slov po B, L, M,  zvládá pravopis vyjmenovaných slov po B, L, M,  chápe a používá odůvodňování vyjmenovaných slov
 • Porovnává významy slov, poznává slova příbuzná

Vyjmenovaná slova

poezie, báseň, rým, verš, sloka

 

Vánoční přání, adresa

Tiché čtení, orientace v textu

Poezie /báseň, přednes/

 

 • Umí napsat adresu a vánoční přání
 • Umí plynule číst nahlas i potichu, orientuje se v textu
 • Pracuje tvořivě s literárním textem
 • Chápe pojmy poezie, báseň, rým, verš, sloka, umí přednášet básně zpaměti

NÁŠ SVĚT

Neživá příroda – věci kolem nás

 

Látky kolem nás, vlastnosti látek

 

 • Zná různé látky
 • Popíše různé vlastnosti látek

 

Měření

 

Význam zkoumání přírody

 • Zná jednotky délky, hmotnosti, objemu, teploty, času a jejich částí

Dovede měřit metrem, vážit na miskových vahách, zjišťovat pokusem objem tělesa, měřit teplotu, čas hodinkami a stopkami

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

Správný pěvecký postoj a pěvecké návyky

Doprovod na jednoduché hudební nástroje.

Vokální činnosti – jednoduchá hlasová cvičení, transponování do vyšších a nižších poloh, uvolněný zpěv.

 

Poslech: - lidové koledy, vánoční hudba.

 

 • ovládá správný pěvecký postoj
 • umí využít správné pěvecké návyky
 • zpívá se zřetelnou výslovností
 • umí doprovodit zpěv hrou na jednoduché rytmické nástroje
 • rozvíjí hudební představivost
 • aktivně vnímá znějící hudbu

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Malujeme, kreslíme, modelujeme, tvoříme objekty a instalace s vánoční tematikou

- v tvorbě projevuje své vlastní   zkušenosti

- uplatňuje v plošném a prostorovém uspořádání linie, tvary, objem, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

- využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

Práce s drobným materiálem

 

Papír

 

 

pravidla správného stolování

 

 • udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti, pracuje podle slovního návodu
 • zvládá jednoduché pracovní postupy
 • získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
 • dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Drobné hry, úpoly, závody družstev

 • Soutěže družstev
 • Překážková dráha

 

Gymnastika

 • Kotoul
 • Lavička
 • Cviky na rovnováhu

 

Míčové hry

 • Vybíjená
 • Průpravné hry

 

Zimní sporty

 • umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu

 

-upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

 

- nevyhýbá se pohybové zátěži

 

-zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů

 

-dodržuje pravidla bezpečného chování a pravidla her

 

 • začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit