Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÍJEN 2023

21. 9. 2023

MĚSÍČNÍ PLÁN 3. TŘÍDY

 

říjen

 

 

téma

co by žáci měli zvládnout

nové pojmy

MATEMATIKA

Násobení a dělení číslem 2, 3, 4

 • Chápe princip násobení a dělení, zná násobky čísel 2, 3, 4 a osvojuje si násobení a dělení čísly 2, 3, 4, řeší slovní úlohy v oboru probíraných násobilek

násobení a dělení

činitel, součin

Geometrické tvary /trojúhelník, čtverec, obdélník/

 • Pozná a modeluje trojúhelník, čtverec, obdélník

Jednotky času /den, hodina, minuta/

 • Provádí jednoduché převody jednotek času

ČESKÝ JAZYK

Vyslovování a psaní předložkových tvarů

Skupiny bě – pě – vě – mě

Spodoba znělosti 

 • Umí správně číst a psát předložky,
 •  zvládá psaní skupin  bě – pě – vě, mě
 • umí správně napsat a zdůvodnit spodobu na konci i uvnitř slova

předložky

osnova příběhu

Vyprávění podle obrázkové osnovy

Dramatizace

 

 • Vypráví podle obrázkové osnovy, pokouší se o dramatizaci jednoduchých modelových situací

Plynulé čtení s porozuměním

 • Zdokonaluje se v plynulém čtení, orientuje se v ději, vyhledává informace v textu

NÁŠ SVĚT

Naše obec

 

Pracovní příležitosti

 

 • Zná významné podniky v obci, ví, kde rodiče pracují

státní svátek

 

minulost, přítomnost, budoucnost

 

návštěva zámku Březnice

Z minulosti naší obce

 

 • Zná základní údaje o minulosti obce, pozná kostely, zámek a radnici v Březnici, vypráví o slavných občanech obce

Státní svátky a významné dny

 • Ví, kdy a proč slavíme 28. říjen

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Rytmus, dynamika,  melodie

Rytmický a pohybový doprovod písní.

Hra na rytmickou ozvěnu.

Poslech: - napětí v hudebním díle, narůstající dynamika.

Intonační cvičení.

Notová osnova. Houslový klíč.

 • rozvíjí své intonační a rytmické schopnosti
 • umí vyjádřit hudbu pohybem
 • proniká do hudební teorie
 • zná pojmy: rytmus, melodie, notová osnova, nota, houslový klíč

Notová osnova, houslový klíč, nota

 

dynamika

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Sbírky, instalace a koláže z přírodnin, tvůrčí zpracování a reflexe.

 

Malování, kresba a modelování objektů související s podzimní přírodou, s podzimními pracemi na polích a zahradách.

 

 • využívá rozličné nabídnuté materiály a techniky 
 • tvoří z nasbíraných přírodnin
 • pracuje dle návodu s přispěním vlastních nápadů a zapojením fantazie
 • dovede využít vlastní zkušenost

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Práce s přírodním materiálem

 

 • Vyhledává, sbírá, třídí a suší přírodniny, opracovává, aranžuje a dotváří přírodniny na základě představ
 • Samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu

 

Péče o pokojové rostliny ve třídě

 • Pečuje o pokojové rostliny

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Atletická průprava

 • Skok daleký, běh na 60 metrů, atletická abeceda

Plavecký výcvik

Vybíjená

 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
 • spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 • reaguje na základní pokyny a povely