Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁŘÍ 2023

28. 8. 2023

září

 

 

téma

co by žáci měli zvládnout

poznámky

MATEMATIKA

Číselný obor 0-100

 • Čte, zapisuje a porovnává čísla, sčítá a odčítá v daném oboru, řeší slovní úlohy

Násobení

Dělení

Násobení jako opakované sčítání

 • Na souborech modeluje příklady na násobení a dělení

Bod, přímka, úsečka

 • Rýsuje a načrtává bod, přímku a úsečku dané délky

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo, slabika, hláska, druhy vět, abeceda, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

 • Zná stavbu věty a slova, rozlišuje druhy vět, řadí slova podle abecedy, ovládá psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,

Spisovatel

Ilustrátor

Vyprávění

 • Umí vyprávět zážitek, příběh

Plynulé čtení, spisovatel, ilustrátor

 • Zdokonaluje se v plynulém čtení, zá pojem spisovatel a ilustrátor, orientuje se v ději

NÁŠ SVĚT

Naše obec

Škola a její okolí, riziková místa a situace ve škole

 • opíše okolí bydliště, školy

Mapa

Plánek

Bezpečná cesta do školy, dopravní značky, dopravní kázeň, uliční síť, vhodná a nevhodná místa ke hře

 • Zná hlavní komunikace v obci, důležité dopravní značky, dovede vysvětlit jejich význam, zná pravidla pro chodce

Části obce, jednoduchá mapa, významné budovy

 • Zná části obce, orientuje se v jednoduchém plánku obce, zná významné budovy v obci

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Melodie a rytmus

 • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
 • Rozliší melodii vzestupnou a sestupnou
 • Rozvíjí své intonační schopnosti

Melodie vzestupná a sestupná

         

 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Barva, míchání barev

 • Rozezná základní barvy
 • Vnímá, pojmenuje a vhodně používá odstíny

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Práce s papírem

 

 • Vytváří jednoduchými postupy různé předměty
 • Pracuje podle slovního návodu a předlohy

 

Podzimní práce na školním pozemku

 • Získává pracovní dovednosti a návyky

Zahradní nářadí

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Informace o bezpečnosti a hygieně

Atletická průprava

Plavecký výcvik

 • dodržuje pravidla bezpečného chování, dodržuje řád tělocvičen a dbá pokynů vyučujících
 • zvládá základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou aktivitu, nevyhýbá se pohybové zátěži
 • upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti
 • zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů